Akcjonariusze

Struktura kapitału akcyjnego (stan na 16.01.2021):

Serie akcji Liczba akcji % udział w kapitale Wartość nominalna Liczba głosów w WZA % głosów w WZA
akcje imienne zwykłe 2 727 0.18 13 635 2 727 0.18
akcje zwykłe na okaziciela 1 497 028 99.82 7 485 140 1 497 028 99.82
Suma 1 499 755 100 7 498 775 1 499 755 100

Struktura akcjonariuszy (stan na 16.01.2021)

Wyszczególnienie Ostatnia zmiana Liczba akcji % udział w kapitale Liczba głosów w WZA % głosów w WZA
Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein (Szwajcaria) 16.08.2012 781 761 52.13 781 761 52.13
MetLife OFE 22.09.2014 147 029 9.80 147 029 9.80
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 14.05.2019 84 201 5.61 84 201 5.61
Nationale-Nederlanden OFE 31.07.2015 76 322 5.09 76 322 5.09
Pozostali 14.05.2019 410 442 27.37 410 442 27.37
Suma 1 499 755 100 1 499 755 100