Raporty bieżące

8/2020: Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 27 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 44 992 650,00  zł (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt), co stanowi 30,00 zł na jedną akcję.  Dywidendą objętych jest 1.499.755 akcji Emitenta.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 08.06.2020 r.,

- termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16.06.2020 r.