Raporty bieżące

4/2020: Deklaracja dywidendy - rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Emitenta, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta oraz rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła w głosowaniu korespondencyjnym zakończonym w dniu 29.04.2020 r., uchwałę nr 2 w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2019 w wysokości 58.610.051,56 PLN wraz z propozycją jego podziału w następujący sposób:

- dywidenda w kwocie 44 992 650,00 PLN tj. 30,00 PLN na akcję,

- kapitał zapasowy w kwocie : 13 617 401,56PLN.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.