Raporty bieżące

3/2020: Deklaracja dywidendy – uchwała Zarządu

W dniu 23.04.2020 roku Zarząd Wawel S.A. przyjął uchwałę, na podstawie której postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o przeznaczeniu z zysku za rok 2019,  kwoty 44 992 650,00  PLN (30,00 PLN na jedną akcję) na wypłatę dywidendy.

Przedmiotowy wniosek zostanie przedłożony Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 16 Statutu Emitenta.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.