Raporty bieżące

 • 10/2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A.

  Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Władysława Warneńczyka 14 w Krakowie.
 • 9/2019: Deklaracja dywidendy - rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Emitenta, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta oraz rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła w głosowaniu korespondencyjnym zakończonym w dniu 28.05.2019 r., uchwałę nr 2 w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2018 w wysokości 77 256 421,58 PLN wraz z propozycją jego podziału.
 • 8/2019: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta

  Zarząd Wawel S.A. (dalej zwany „Emitentem”) informuje o otrzymaniu powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ("Powiadomienie").
 • 7/2019: Deklaracja dywidendy – uchwała Zarządu

  W dniu 20.05.2019 roku Zarząd Wawel S.A. przyjął uchwałę, na podstawie której postanowił przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o przeznaczeniu z zysku za rok 2018, kwoty 37 493 875,00 PLN (25,00 PLN na jedną akcję) na wypłatę dywidendy.
 • 6/2019: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

  Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 14.05.2019 r. otrzymał od Aviva PTE Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b informację, iż Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (zwany dalej „Aviva OFE”), zwiększył swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce Wawel S.A. (zwanej dalej „Spółką”) powyżej 5%.
 • 5/2019: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

  Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 25.03.2019 r. powziął wysłaną przez Kayne Anderson Rudnick Investment Management (zwany dalej KAR), 1800 Avenue of the Stars, 2nd Floor, Los Angeles, CA 90067, informację, iż KAR w dniu 21.03.2019 r. zmniejszył stan posiadania akcji spółki Wawel S.A. (zwanej dalej „Spółką”).