Raporty bieżące

 • 9/2020: Zatwierdzenie zmian w statucie Emitenta

  Zarząd Wawel S.A. informuje, iż Emitent w dniu 29.06.2020 otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki.
 • 8/2020: Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy

  Zarząd Wawel S.A. informuje, że dnia 27 maja 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 44 992 650,00 zł, co stanowi 30,00 zł na jedną akcję.
 • 7/2020: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 27.05.2020 r.

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Wawel S.A., posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.05.2020 r.
 • 6/2020: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 27.05.2020 r.

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.05.2020 r.
 • 5/2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A.

  Zarząd Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 maja 2020 r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Władysława Warneńczyka 14 w Krakowie.
 • 4/2020: Deklaracja dywidendy - rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta

  Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Emitenta, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta oraz rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła w głosowaniu korespondencyjnym zakończonym w dniu 29.04.2020 r., uchwałę nr 2 w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2019 w wysokości 58.610.051,56 PLN wraz z propozycją jego podziału.