Informacje finansowe

Rok: 2017

Wskaźniki Wartość
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 618 456
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 97 495
Zysk (strata) brutto 104 561
Zysk (strata) netto 113 322
Przepływy pienieżne netto z działalnosci operacyjnej 83 244
Przepływy pienieżne netto z działalnosci inwestycyjnej -69 942
Przepływy pienieżne netto z działalnosci finansowej -30 069
Przepływy pienieżne netto, razem -16 767
Aktywa, razem 732 315
Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania 101 611
Zobowiazania długoterminowe 9 249
Zobowiazania krótkoterminowe 92 362
Kapitał własny 630 704
Kapitał zakładowy 7 499
Liczba akcji (w szt.) 1 499 755
Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł) 75,56
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł/EUR) -
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł) 420,54
Rozwodniona wartosc ksiegowa na jedna akcje (w zł/EUR) -
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł/EUR) 20,00