Oferta publiczna akcji

Założycielski kapitał akcyjny Spółki zawiązanej w dniu 22.06.1992 r. wynosił 1.037.100 złotych i dzielił się na 10.371 akcji imiennych serii A o wartości 100 złotych każda.

Uchwałą Nr 9 WZA w dniu 23.04.1994 r. uprzywilejowało akcje serii A co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwałą Nr 6 WZA w dniu 25.05.1996 r. podzieliło wartość nominalną akcji w ten sposób, że każda akcja o wartości nominalnej 100 złotych została podzielona na 20 akcji o wartości nominalnej 5 złotych. W wyniku podziału ilość akcji uległa zwiększeniu z 10.371 do 207.420 akcji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.05.1996 r. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego z kwoty 1.037.100 złotych o kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 złotych i nie większą niż 3.111.300 zł poprzez emisję od 200.000 do 622.260 akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda. W wyniku objęcia akcji przez akcjonariuszy kapitał akcyjny został podwyższony o kwotę 3.111.300 złotych poprzez emisję 622.260 akcji. Po podwyższeniu kapitał akcyjny wynosił 4.148.400 złotych i dzielił się na 829.680 akcji serii A i B o wartości nominalnej 5 złotych każda. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 02.12.1996 r.

Na podstawie uchwały nr 2 z dnia 25.04.1996 r. Zarząd ZPC Wawel S.A. zaproponował podwyższenie kapitału akcyjnego poprzez trzecią, publiczną emisję akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

WZA w dniu 25.05.1996 r. podjęło uchwałę nr 8 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez publiczną emisję od 600.000 do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 zł każda. Zarządu Spółki uchwałą z dnia 10.06.1997r. postanowił, iż cena emisyjna jednej akcji będzie ceną stałą, jednolitą dla wszystkich transz i nie niższą niż 32 zł.

Zarząd spółki uchwałą nr 11 z dnia 10.06.1997 r. postanowił, że akcje serii C oferowane będą w publicznej subskrypcji w trzech transzach:

  • 100.000 akcji serii C w Transzy Kierowanej,
  • 300.000 akcji serii C w Transzy Małych Inwestorów,
  • 600.000 akcji serii C w Transzy Dużych Inwestorów.

Prospekt emisyjny dot. publicznej subskrypcji akcji serii C został sporządzony w dniu 27 czerwca 1997 roku w Warszawie według stanu Spółki na dzień 10 czerwca 1997 roku oraz w oparciu o sprawozdania finansowe Emitenta za okresy 12 miesięczne kończące się 31.12.1994 r., 31.12.1995 r., 31.12.1996 r. i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej. W Prospekcie uwzględniono również istotne dla działalności Spółki zdarzenia późniejsze, mające miejsce do dnia 7 października 1997 r.

Komisja Papierów Wartościowych decyzją nr RF-411-67/97-125/97 z dnia 24.09.1997 r. wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji imiennych I emisji serii A oraz akcji na okaziciela II emisji serii B i III emisji serii C.

Zarząd spółki ostatecznie ustalił następujące terminy publicznej subskrypcji akcji serii C:

  • otwarcie subskrypcji – 28.11.1997 r.
  • zapisy w Transzy Kierowanej od 28.11 – 02.12.1997 r.
  • zapisy w Transzy Małych Inwestorów od 01.12 – 11.12.1997 r.
  • zapisy w Transzy Dużych Inwestorów od 08.12 – 11.12.1997 r.
  • zamknięcie subskrypcji – 18.12.1997 r.

W dniu 24.11.1997 r. Zarząd spółki podjął uchwałę nr 18 w sprawie ustalenia ceny akcji serii C na poziomie 32 zł. W wyniku publicznej subskrypcji akcji serii C ZPC Wawel S.A. w dniach 28.11 – 11.12.1997 r. złożono zapisy na 670.175 akcji.

W dniu 19.12.1997 r. Zarząd spółki złożył w sądzie rejestrowym wniosek o rejestrację i wpis podwyższenia kapitału akcyjnego o kwotę 3.350.875,00 zł. Po podwyższeniu kapitał akcyjny wynosił 7.499.275,00 zł i dzielił się na 1.499.855 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 5 zł.

W dniu 27.01.1998 r. Zarząd spółki złożył wniosek do Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie akcji serii B (622 260 szt.) oraz serii C (670 175 szt.) do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Posiedzenie Rady Giełdy rozpatrującej wniosek spółki o dopuszczenie akcji do notowań giełdowych odbyło się 25.02.1998 r., a termin pierwszego notowania akcji na GPW został wyznaczony na dzień 11.03.1998 r.