Historia operacji na akcjach

1. Pierwsze notowanie

W dniu 27.01.1998 r. Zarząd spółki złożył wniosek do Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie akcji serii B (622 260 szt.) oraz serii C (670 175 szt.) do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. Posiedzenie Rady Giełdy rozpatrującej wniosek spółki o dopuszczenie akcji do notowań giełdowych odbyło się 25.02.1998 r., a termin pierwszego notowania akcji na GPW został wyznaczony na dzień 11.03.1998 r. W dniu debiutu cena akcji Wawel SA wyniosła 42 zł.

2. Podział akcji

Na dzień 31.12.1998r Spółka posiadała 1.499.855 akcji o wartości nominalnej 5,- zł każda:

 • akcje imienne serii A w ilości 203.620 o wartości nominalnej 1.018.100,- zł mające uprzywilejowanie w postaci prawa do 5 głosów,
 • akcje imienne serii A w ilości 3.800 o wartości nominalnej 19.000,- zł – bez uprzywilejowania,
 • akcje zwykłe na okaziciela serii B w ilości 622.260 o wartości nominalnej 3.111.300 zł
 • akcje zwykłe na okaziciela serii C w ilości 670.175 o wartości nominalnej 3.350.875 zł.

Na skutek zmian praw z akcji wynikających z wniosków akcjonariuszy o konwersję akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela zgodnie z § 7.1 Statutu Spółki oraz na skutek decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20.10.2004 r. (uchwała nr 4/10/2004) dotyczącej zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych jak również w wyniku umorzenia 100 akcji własnych zwykłych na okaziciela serii A (dokonanej na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z 16.11.2004 r.) aktualna struktura akcji przedstawia się następująco:

Spółka posiada 1.499.755 akcji o wartości nominalnej 5,- zł każda:

 • akcje imienne zwykłe serii A w ilości 5.369 o wartości nominalnej 26.845,- zł,
 • akcje zwykłe na okaziciela serii A w ilości 201.951 o wartości nominalnej 1.009.755,- zł,
 • akcje zwykłe na okaziciela serii B w ilości 622.260 o wartości nominalnej 3.111.300 zł,
 • akcje zwykłe na okaziciela serii C w ilości 670.175 o wartości nominalnej 3.350.875 zł.

3. Dywidenda

3.1. W dniu 25 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 5, w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 10.498.285,00 zł, co stanowi 7,00 zł na jedną akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 15.07. 2008 r.,
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 01.08. 2008 r.

3.2. W dniu 16 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 14.997.550,00 zł, co stanowi 10,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 27.07. 2009 r.,
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12.08. 2009 r.

3.3. W dniu 16 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 14.997.550,00 zł, co stanowi 10,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 01.07. 2010 r.,
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15.07. 2010 r.

3.4. W dniu 15 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 14.997.550,00 zł, co stanowi 10,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 07.07. 2011 r.,
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22.07. 2011 r.

3.5. W dniu 24 kwietnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 16.497.305,00 zł, co stanowi 11,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 24.05. 2012 r.,

 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12.06. 2012 r.

3.6. W dniu 29 kwietnia 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 20.996.570,00 zł, co stanowi 14,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 24.05. 2013 r.,
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12.06. 2013 r.

3.7. W dniu 30 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 29.995.100,00 zł, co stanowi 20,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 19.05. 2014 r.,
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 03.06. 2014 r.

3.8. W dniu 30 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 29.995.100,00 zł, co stanowi 20,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 18.05. 2015 r.,
 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 02.06. 2015 r.

 

3.9. W dniu 18 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 29.995.100,00 zł, co stanowi 20,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 31.05. 2016 r.,

 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15.06. 2016 r.

3.10. W dniu 11 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wawel S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 29.995.100,00 zł, co stanowi 20,00 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło iż:

 

 • dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 25.05. 2017 r.,

 • termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 09.06. 2017 r.

4. Wezwania

4.1. Wezwanie z dnia 17.05.2000 r.

W dniu 16.06.2000 r. zawarta została transakcja, której skutkiem było przeniesienie akcji ZPC "Wawel" S.A. objętych zapisami w odpowiedzi na wezwanie ogłoszone w dniu 17 maja 2000 r. przez Pana Eugeniusza Małka.

W wyniku transakcji, Wzywający Pan Eugeniusz Małek stał się właścicielem 88 424 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Wawel" S.A., dających prawo do 442 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZPC "Wawel" S.A. tj. 19,1% ogólnej liczby głosów.

4.2. Wezwanie z dnia 12.11.2003 r.

W dniu 29.12.2003 r. Emitent otrzymał potwierdzenie zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji własnych nabytych w wyniku wezwania z dnia 12.11.2003 r. (ogłoszonego zgodnie z art. 151 ust.1 Ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 roku).

Przedmiotem wezwania było łącznie 60.000 akcji własnych Emitenta, imiennych (uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych), serii A, o wartości nominalnej 5 zł każda (zwane dalej Akcjami). Cena, po której Wzywający miał nabywać Akcje wynosiła 45,00 złotych za jedną Akcję. Wzywającym była spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Wawel” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul Masarska 6-8, 31-534 Kraków.

W wyniku rozliczenia wezwania Emitent nabył łącznie 24.250 akcji własnych imiennych serii A, w tym:
a) 24.070 (dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt) akcji uprzywilejowanych,
b) 180 (sto osiemdziesiąt) akcji nieuprzywilejowanych.

Akcje zostały nabyte na podstawie art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie uchwał nr 4/11/2003 (w sprawie nabycia akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym w Spółce) i 5/11/2003 (w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wawel S.A. z dnia 5 listopada 2003 roku.

Akcje zostały nabyte za średnią jednostkową cenę 45 (czterdzieści pięć) złotych za jedną Akcję. Akcje zostały nabyte przez Emitenta w celu zaoferowania ich pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym w Spółce. Łączna wartość nominalna nabytych Akcji wynosi 121.250 zł i stanowi 1,62% kapitału zakładowego.

Stosownie do paragrafu 6 ust. 3 Statutu Spółki ("Akcje I emisji serii A imienne uprzywilejowane tracą uprzywilejowanie w przypadku ich zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami-założycielami") nabycie przez Emitenta 24.070 Akcji uprzywilejowanych spowodowało utratę ich uprzywilejowania. Przed utratą uprzywilejowania każda z przedmiotowych Akcji uprawniała do wykonywania 5 głosów, natomiast po utracie uprzywilejowania każda Akcja uprawnia do wykonywania 1 głosu.

4.3. Wezwanie z dnia 05.02.2004 r.

W dniu 05.02.2004 r. spółka Hosta International AG (Wzywający) ogłosiła, iż zamierza nabyć w wyniku wezwania 760 952 akcji zwykłych na okaziciela, akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A i akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 5 złotych. Każda, które uprawniały łącznie do 1 069 132 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki co stanowiło 48,47% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena, po której nabywane miały być akcje objęte wezwaniem wynosiła:

 • cena, po której Wzywający miał nabywać akcje zwykłe na okaziciela wynosiła 43,83 zł. za jedną akcję.
 • cena, po której Wzywający miał nabywać akcje imienne nieuprzywilejowane serii A i akcje imienne uprzywilejowane serii A wynosiła 45,00 zł. za jedną akcję imienną.

Przyjmowanie zapisów na akcje odbywało się od 19 lutego do 19 marca 2004 r. włącznie.

W trakcie wezwania żaden z akcjonariuszy Wawel S.A. nie złożył zapisu na sprzedaż akcji objętych wezwaniem, w związku z czym w ramach wezwania - Wzywający nie nabył żadnej akcji Wawel S.A.